Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Hotel Roku 2013!

Plebiscyt organizowany jest przez HRS wspólnie z tygodnikiem Newsweek, magazynem Forbes oraz telewizją Polsat.


Regulamin

Regulamin Plebiscytu „Hotel Roku 2013”
(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w plebiscycie „Hotel Roku 2013” (dalej zwany “Plebiscyt”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest firma HOTEL RESERVATION SERVICE Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284642, o kapitale zakładowym 50000,00 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272548269 (zwana dalej „Organizatorem” lub „HRS”)

3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Uczestnik – osoba pełnoletnia, która oddała głos w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie.
b) hotel – to obiekt noclegowy/obiekt posiadający podpisaną umowę handlową z HRS na dystrybucję miejsc noclegowych. Pojęcie obejmuje takie obiekty jak: hotele, motele, pensjonaty, aparthotele, pokoje gościnne.
c) Klient/ użytkownik serwisu HRS – osoba, która dokonała przynajmniej jednej rezerwacji poprzez serwis HRS, a następnie przesłała ocenę hotelu, w którym nocowała, korzystając ze specjalnego formularza oceny wygenerowanego automatycznie przez serwis HRS, po zrealizowaniu danej rezerwacji.

4. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem Organizatora w ramach Strony http://www.hotelroku.com (dalej zwana „Strona”), za pośrednictwem specjalnego modułu do głosowania. Przystąpienie do Plebiscytu następuje po przez oddanie głosu przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.  

5. Plebiscyt trwa od godz. 15.00 dnia 24.10.2012 r. do godz. 23.59 dnia 7.03.2013 r.

6. Plebiscyt ma na celu wyłonienie hotelu, znajdującego się na terenie Polski, który na podstawie ocen i głosów klientów zwycięży w danej kategorii. Plebiscyt obejmuje 9 kategorii:
1) Biznes
2) Najlepszy serwis
3) Ekonomiczny
4) Luksusowy
5) Design
6) Wypoczynkowy
7) Pałace i zamki
8) Premiera
9) Spa

7. W Plebiscycie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. Jednakże w Plebiscycie nie mogą wziąć udziału:
a) członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
b) członkowie Komisji i Komisji Plebiscytu oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Wszystkie kategorie, jak i nominowane hotele, na które można oddawać swoje głosy, wyszczególnione są i opisane na stronie www.hotelroku.com. Głosować można w dowolnej liczbie kategorii, jednakże w danej kategorii można zagłosować tylko raz, na jeden wybrany hotel.

9. Przez głosowanie rozumiane jest oddanie głosu, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, na wybrany hotel w danej kategorii za pomocą mechanizmu funkcjonalności znajdującego się na Stronie Plebiscytu.

10. Podczas głosowania Uczestnik może zadecydować, czy odda głos anonimowo czy też poda swój adres e-mail. Podanie przez Uczestnika adresu e-mail jest jednoznaczne z jego zgodą na wzięcie udziału w konkursie dla uczestników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 [Zasady konkursu dla Uczestników głosowania]. Podając swój adres e-mail Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatora. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Plebiscytem oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną zgodnie z ustawą z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

11. W celu uniknięcia wątpliwości używając pojęcia obiekt Organizator rozumie także podmiot/osobę prowadzącą hotel, który to podmiot/osoba staje się zwycięzcą Plebiscytu.

§ 2 [Nominacje]

1. Nominacje otrzymały hotele, które na dzień 30 września 2012 r. spełniały poniższe wymagania:
a) były obecne w bazie HRS i miały status hotelu udostępnionego do sprzedaży;
b) spełniają warunki wskazane w charakterystyce każdej kategorii (patrz § 2 [Nominacje], ustęp 2);
c) posiadały w systemie oceny od użytkowników serwisu www.HRS.com, oddanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie HRS. Organizator zastrzega, iż nie wszystkie oddane opinie są widoczne na stronie HRS.
d) posiadały w systemie HRS oceny o następujących wysokościach dla poszczególnych kategorii (w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepszą ocenę). Oceny powstały na podstawie średnich z ocen wystawionych przez użytkowników serwisu www.HRS.com od 1 stycznia 2012 do 31 sierpnia 2012:
1) Biznes: oceny w wysokości min. 8,4 punktów
2) Najlepszy serwis: oceny w wysokości min. 9,01 punktów
3) Ekonomiczny: oceny w wysokości min. 7,7 punkta
4) Luksusowy: oceny w wysokości min. 8,5 punkta
5) Design: oceny w wysokości min. 8,1 punkta
6) Wypoczynkowy: oceny w wysokości min. 8,2 punkta
7) Pałace i zamki: oceny w wysokości min. 7,6 punkta
8) Spa: oceny w wysokości min. 7,1 punktów
9) Premiera – obiekty wskazane przez osoby odpowiedzialne u Organizatora za hotele w poszczególnych regionach Polski  (Dorota Krzyk – Hotel Sales Manager, Region: Pomorze i Mazury; Jakub Ryznar – Hotel Sales Manager, Region: Polska Centralna i Wschodnia; Agata Stępień – Hotel Sales Manager, Region: Zachodnie Pomorze; Aleksandra Pytlik – Hotel Sales Manager, Region: Małopolska, Podkarpacie i Śląsk; Małgorzata Dyki – Hotel Sales Manager, Region: Południowo-Zachodnia Polska oraz Agnieszkę Sapę, Dyrektora Działu ds. Współpracy z Hotelami.)

2. Jeden hotel może być nominowany w więcej niż jednej kategorii

3. Nad prawidłowością nominowania hoteli do każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, oraz przebiegu Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytu. W skład 3-osobowej Komisji Plebiscytu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.

4. Hotele w Plebiscycie  podzielone są na 9 kategorii:
a) Nominacje w kategorii Premiera otrzymały hotele wyróżniające się oryginalnością i wysoką jakością świadczonych usług wśród hoteli, które otwarte zostały w 2012 roku. Nominowanych hoteli w tej kategorii jest 11.
b) Nominacje w kategorii Najlepszy Serwis otrzymały hotele z najwyższą oceną, których części składowe ogólnej oceny takie jak:" Atmosfera w hotelu", "Miłe Przyjęcie" i "Gotowość personelu do obsługi" (wedle formularza ocen w serwisie HRS) były najwyższej ocenione. Nominowanych jest 11 hoteli.
c) Nominacje w kategorii Hotele Ekonomiczne otrzymały najwyżej oceniane hotele jedno- i dwugwiazdkowe. Nominowanych jest 11 hoteli.
d) Nominacje w kategorii Hotele Luksusowe otrzymały najwyżej oceniane hotele pięciogwiazdkowe. Nominowanych jest 8 hoteli.
e) Nominacje w kategorii Design otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które wyróżniają się unikalnym wystrojem wnętrz, dbałością o ich artystyczny charakter i stworzone zostały przez najlepszych projektantów, architektów i artystów. Nominowanych jest 10 hoteli.
f) Nominacje w kategorii SPA otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród obiektów, które oferują swoim gościom odrębny obszar hotelu, w którym przy użyciu wielu środków stworzono „estetyczne otoczenie sprzyjające dobremu samopoczuciu”. W tym ekskluzywnie wyposażonym otoczeniu gość może bez zakłóceń zażywać fizycznego, umysłowego i duchowego odprężenia. Nominowanych jest 8 hoteli.
g) Nominacje w kategorii Zamki i Pałace otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród   hoteli, które mieszczą się w zamkach lub pałacach lub budynkach o podobnym charakterze. Nominowanych jest 10 hoteli.
h) Nominacje w kategorii Wypoczynkowe otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli, które zlokalizowane są w wybranych przez Komisję polskich kurortach. Nominowanych jest 11 hoteli.
i) Nominacje w kategorii Biznes otrzymały hotele z najwyższą oceną wśród hoteli najpopularniejszych wśród osób podróżujących biznesowo. Nominowanych jest 11 hoteli.

§ 3 [Ogłoszenie wyników głosowania]

1. W głosowaniu w każdej kategorii wygrywa hotel, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Spośród wszystkich nominowanych hoteli, ten który otrzyma najwięcej głosów spośród zwycięzców wszystkich kategorii, zostanie przedstawiony jako zwycięzca kategorii Głównej (co oznacza zwycięzca Plebiscytu) w magazynie Newsweek i Forbes w marcu/kwietniu 2013. O dokładnym terminie i formie zamieszczenia prezentacji hotelu zdecyduje Organizator.

3. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, o wygranej decyduje wysokość ocen oddanych przez klientów serwisu HRS i zamieszczonych w serwisie HRS do dnia zakończenia Plebiscytu (wygrywa obiekt z wyższą oceną; jeśli jednak ocena od klientów jest również taka sama, to wówczas wygrywa ten z większą ilością zamieszczonych w systemie ocen).

4. Hotel, który uzyska największą liczbę głosów w danej kategorii, zostanie wyróżniony tytułem Hotel Roku 2012 w danej kategorii.

5. Ogłoszenie wyników Hotel Roku 2012 odbędzie się na stronie www.hotelroku.com dnia 21 marca 2013 r.

§ 4 [Zasady konkursu dla Uczestników głosowania]

1. Uczestnik głosowania, który wyrazi chęć do wzięcia udziału w Konkursie musi:
a) zagłosować w jednej bądź więcej kategorii nominowanych hoteli
b) podać adres e-mail w formularzu konkursowym znajdującym się na stronie www.hotelroku.com.
c) udzielić odpowiedzi na 2 pytania konkursowe, wykorzystując do tego celu formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.hotelroku.com

2. Zagłosowanie, podanie swojego adresu e-mail i udzielenie odpowiedzi na dwa zadane pytania jest jednoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie.

3. Konkurs trwa od 25 października 2012 r. od godz. 14.00 dnia 07.03.2012 r. do godziny 23.59 i podzielony jest na 5 edycji odbywających się w następujących terminach:
1) 25.10.12, godz. 00.00 do 10.11.12, godz. 23.59
2) 11.11.12, godz. 00.00 do 10.12.12, godz. 23.59
3) 11.12.12, godz. 00.00 do 10.01.12, godz. 23.59
4) 11.01.12, godz. 00.00 do 10.02.12, godz. 23.59
5) 11.02.12, godz. 00.00 do 07.03.12, godz. 23.59

4. W każdej z pięciu edycji Komisja wybiera 3 zwycięzców, którzy otrzymują nagrody w postaci zestawów składających się z: kubka, smyczy, pamięci USB i 2 długopisów z logotypem HRS.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.

6. O wygranej zadecyduje Komisja na podstawie prawidłowości udzielonej odpowiedzi oraz walorów literackich, oryginalności oraz ogólnego wrażenia uzasadnienia.

7. W ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od otrzymania przez Organizatora poprawnej odpowiedzi Komisja wyłania Zwycięzcę i informuje Zwycięzcę o wygranej.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
b) członkowie Komisji oraz członkowie ich rodzin.

9. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, poprzez stosowne odznaczenie na Stronie www.hotelroku.com, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie i je akceptuje.

§ 5 [Nagrody – postanowienia ogólne]

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy składające się z kubka, smyczy, pamięci USB i dwa długopisy z logotypem HRS, o wartości brutto nieprzekraczającej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę bądź na nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny bądź inna nagroda.

§ 6 [Nagrody – postanowienia szczegółowe]

1. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy będą informowani przez Organizatora
poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Uczestnika w formularzu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika w terminie do 7 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej wiadomości, zawierającej m.in. informacje o adresie Uczestnika, pod który ma zostać przesłana Nagroda.

3. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej we wskazanym terminie, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

4. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba ta traci prawo do Nagrody.

5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.

6. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika w informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej.

7. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieodebranie Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a Zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

8. Nagroda ta będzie przesyłana i może zostać wydawana wyłącznie do rąk Zwycięzcy. Podczas wydania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§ 7 Postanowienia różne

1. Uczestnicy podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych przez HRS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, przekazywania Nagród, doręczenia Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania Nagród. Podanie danych osobowych (w tym imię i nazwisko, adres e –mail, a w przypadku zwycięzcy Konkursu: imię i nazwisko oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz adresu zameldowania i ewentualnie innych danych niezbędnych do dostarczenia, przekazania nagród ma charakter dobrowolny (jednak ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie Nagrody). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje jego publikację w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie zdjęcie.

2. Przystąpienie do Plebiscytu, w tym do Konkursu oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Plebiscytu, w tym zasad Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§ 8 [Prawa i obowiązki Organizatora]

1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu grozi wykluczeniem z Plebiscytu, w tym Konkursu dla głosujących. Wykluczenie polega na usunięciu jego głosu lub głosów z bazy, a co za tym idzie nie wzięcie go pod uwagę podczas wyłaniania Zwycięzcy Plebiscytu przez Komisję Plebiscytu. Osobie takiej nie przysługuje także prawo do nagrody w Konkursie dla głosujących.

2. Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału, próby wpływania na wyniki Plebiscytu, w szczególności poprzez próbę znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Plebiscytu, głos danego Uczestnika nie będzie brany pod uwagę w procesie wyboru zwycięskiego obiektu, a Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą być nie informowane o takich decyzjach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania z Plebiscyty hotelu, który rażąco nie przestrzega umów zawartych z HRS

4. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu, w tym Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Plebiscytu, na adres Organizatora Konkursu: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Plebiscyt Hotel Roku 2012". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. O wyniku postępowania reklamacyjnego organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.

5. Regulamin Plebiscytu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie Al. Jana Pawła II 19 oraz na stronie http://www.hotelroku.com

6. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu (w tym dat zakończenia głosowania i publikacji wyników), z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie, oraz do zmiany nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będą to nagrody porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie http://www.hotelroku.com. Jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) przeszkody zaistniałe w funkcjonowania Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających z siły wyższej lub którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec;
b) szkody poniesione przez Uczestników lub osoby trzecie wywołane niezastosowaniem się do Regulaminu;
c) za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu, pod który ma zostać przesłana nagroda lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody;
d) za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

Nominowane  hotele
Wypoczynkowy

Dwór Kaliszki
Apartamenty Baltic Home Regina Maris
Willa Jan
Baltic Plaza Hotel mediSPA&fit
AQUARIUS SPA
Hotel Caspar
Hotel Galeria Glorietta
Hotel Skalny
Novotel Gdańsk Marina
Villa Hoff Welness & Spa
Villa Sedan

Nominowane  hotele
Pałace i Zamki

Dwór Kaliszki
Pałac Paulinum
Hotel Noma Residence
Pałac Bielawa
Hanza Pałac Rulewo
Pałac Krobielowice
Pałac Krasków
Pałac Wojanów
Zamek Camelot
Zamek Reszel Kreativ

Nominowane  hotele
Luksusowe

Hotel Podewils
InterContinental
The Granary La Suite Hotel
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
Platinum Palace
Platinum Residence
Radisson Blu Hotel
Sofitel Warsaw Victoria

Nominowane  hotele
SPA

Hotel Galaxy
AQUARIUS SPA
Holiday Inn Warszawa Józefów
Baltic Plaza Hotel mediSPA&fit
Dwór Oliwski City Hotel & SPA
Hotel Gdańsk
INTERFERIE Medical SPA
Hotel Sympozjum

Nominowane  hotele
Biznes

Best Western Premier Katowice Hotel
Hotel Focus Łódź
Park Hotel Diament
Best Western Gorzów Wielkopolski
Centrum Dikul
Hotel Hetman
Hotel Jasek
Hotel Wielopole
IBB Andersia Hotel
Mercure Warszawa Grand
Pensjonat Feniks

Nominowane  hotele
Design

Hotel Monopol
Hotel Unicus
Andel's Łódź
Hotel Bulwar
Hotel Monopol
Queen Boutique Hotel
Art. Hotel
Hotel SOLARIS
Hotel Gdańsk
PURO Hotel

Nominowane  hotele
Ekonomiczne

B&B Warszawa-Okęcie
B&B Hotel Toruń
Boutique Hotel's II
Hotel Bona
ibis budget Warszawa Centrum
ibis budget Warszawa Reduta
ibis budget Wrocław Południe
ibis Łódź Centrum
ibis Poznań Centrum
ibis Warszawa Centrum
ibis budget Kraków Stare Miasto

Nominowane  hotele
Premiery

City Solei boutique Hotel
Copernicus Toruń
H15 Boutique Apartments
Eclipse
Grand Cru
St. Bruno
Mera Hotel&Spa
NARVIL Conference&SPA
Pałac Domaniowski
Vanilla Aparthotel
Willa Pod Skocznią

Nominowane  hotele
Najlepszy serwis

Haston City Hotel
Hotel Jasek
Hotel Korona
Hotel Saski
Hotel Wielopole
ibis budget Kraków Stare Miasto
Pensjonat Feniks
Scandic
Silver Hotel & Gokart Center
Villa Alfa
Mercure Warszawa Grand


Nagrody dla głosujących

Weź udział w konkursie i zagłosuj na swój ulubiony hotel, a będziesz miał szansę na wygranie cennych nagród! Nagrody dla głosujących

Organizatorzy i Partnerzy

HRS
Polsat
Newsweek Polska Forbes

Patronat honorowy

Patronat branżowy

Polub nas na facebook'u